We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی عمومی: مدیریت تغییر

edited September 2013 in Trainings / Courses

این دوره برای کاندیداهایی مناسب است که نیاز به یادگیری فرآیندهای تغییر و مدیریت آنها دارند.

این دوره هیچ پیش نیازی ندارد.

هدف : بهبود دانش کلی و درک مدیریت تغییر، فراهم نمودن ابزارهای مدیریتی برای ایجاد تغییرات موثر

مطالب زیر در این دوره پوشش داده خواهند شد:

تغییرات سازمانی

تنوع تغییرات

مقاومت در برابر تغییر

تحمل تغییرات

ساختار سازمانی

فرهنگ و تغییر

فرایندهای ارتباطی

 اهداف و مقاصد

رهبری

تغییر مهارت‌های لازم


Sign In or Register to comment.