We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی عمومی: مدیریت پروژه

edited September 2013 in Trainings / Courses

این دوره برای افرادی مناسب است که در زمینه کاری خود تجارب زیادی اندوخته‌اند و نیاز دارند تا این تجارب را مطابق با اصول مدیریتی مدیریت کنند.

درک اصولی و بنیادی از پروژه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، منابع و آگاهی از جنبه‌های مالی و تجاری پروژه‌ها به همراه آگاهی از تیم پروژه و نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد.

هدف : بهبود دانش کلی و درک مدیریت پروژه‌ها

مطالب زیر در این دوره پوشش داده خواهند شد:

ساختار و نقش‌های تیم پروژه

انتقال (گذر) پروژه از مدیریت بازرگانی به مدیریت عملیات

فازهای مختلف پروژه

برنامه‌ریزی

تخمین‌ها

الزامات قراردادها

کنترل کیفیت

مدیریت ریسک

ساختار جلسات، الزامات و نقش‌ها

شیوه‌های مدیریت

مذاکرات

 مدیریت زمان


Sign In or Register to comment.