We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی عمومی: ارتباطات فرهنگی

edited September 2013 in Trainings / Courses

این دوره برای افرادی مناسب است که می‌خواهند در محیط‌های بین‌المللی فعالیت کنند. کار در محیط های بین‌المللی نیازمند درک عمیق تفاوت‌های فرهنگی موجود بین مردمان کشورهای مختلف است.

این دوره هیچ پیش نیازی ندارد.

بعد از این دوره، متقاضیان درکی شفاف‌تر راجع به تفاوت‌های فرهنگی موجود در دنیا را کسب می‌کنند

مطالب زیر در این دوره پوشش داده خواهند شد:

سمبل‌ها، قهرمانان، تشریفات، آداب و رسوم و ارزش‌ها

پنج بعد فرهنگ: تئوری Hofstede

ارتباطات و فرهنگ‌ها

تصمیمات و تضادها

مذاکرات

درک فرهنگ‌های ایران

این دوره از حیث نمونه‌ها، بحث‌های مورد استفاده در بین گروه، بصورت تعاملی می‌باشد. تفاسیر افراد مختلف از رفتارهای مختلف بحث خواهد شد تا مفروضات درک، و اینکه چگونه آنها زندگی روزمره ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند، روشن شود.


Sign In or Register to comment.