We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

ROV سنسور‌های :ROV دوره‌های آموزشی

edited September 2013 in Trainings / Courses

هدف این دوره پیشبرد دانش ROV برای اپراتور‌های ROV، نقشه‌برداران دریایی و پرسنل پروژه‌های دریایی است. پس از گذراندن این دوره، متقاضیان می‌توانند با دید بهتر و درک عمیق‌تری از سنسورهای ROV استفاده کرده و پروژه‌هایشان را با کیفیت بالاتری به اتمام می‌رسانند. 


Sign In or Register to comment.