We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی ژئودزی: نقشه برداری زمینی و ساحلی

edited September 2013 in Trainings / Courses

در این دوره تکنیک‌های نقشه‌برداری که در ساخت و ساز آبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بصورت عملی آموزش داده می‌شوند. علاوه بر آن، به تکنیک‌های محاسباتی پایه‌ای که برای انجام پروژه‌ها لازم است را مورد توجه بیشتری قرار می‌دهیم. بعد از آموزش تئوری، متقاضیان بصورت میدانی کار با تکنیک‌های محاسباتی را تجربه می‌کنند. مثال‌هایی که ارائه می‌شوند مربوط به هیدروگرافی بوده و شامل اندازه‌گیری‌های خارج از دریا  (ساحلی)، نقشه‌برداری محل‌های برآمده و نصب سکوهای دریایی و اندازه‌گیری‌های مربوط به کشتی است.


Sign In or Register to comment.