We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی ژئودزی: ژئودزی و ژئودزی دریایی

edited September 2013 in Trainings / Courses

متقاضیان بعد از این دوره درکی شفاف از ژئودزی مورد استفاده در نقشه‌برداری را فرا خواهند گرفت. بعلاوه به تکنیک‌های محاسباتی مورد استفاده در ژئودزی نیز پرداخته شده که در آنها استفاده از فرمول‌های محاسباتی انکارناپذیر است. بنابر این دانش ریاضیات برای این دوره ضروری است.

Sign In or Register to comment.