We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی نرم افزار: کارتوگرافی دریایی و شیت‌های انطباقی

edited September 2013 in Trainings / Courses

مطالب این دوره اکثراً مطابق با استانداردهای تولید شده توسط سازمان بین‌المللی هیدروگرافی، انجمن بین المللی کارتوگرافی و فدراسیون بین‌المللی نقشه‌بردرای برای هیدروگرافی و تولید چارت‌های دریایی خواهد بود. متقاضیان می‌توانند با شرکت در دوره تجربه‌ی عملی کار با نرم‌افزارهای اتوچارت (Auto Chat) را کسب نمایند. نرم‌افزار اتوچارت نرم‌افزار مورد استفاده برای تولید شیت‌های انطباقی هم در دریا و هم در نقشه‌برداری زمینی می‌باشد. 


Sign In or Register to comment.