We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

به همراه تمام ماژولها QINSy دوره‌های آموزشی نرم‌افزار: نرم افزار

edited September 2013 in Trainings / Courses
   چیست؟ Qinsy 

Qinsy (سیستم ناوبری با کیفیت یک پارچه) نرم‌افزاری پیشرفته برای جمع‌آوری داده‌ها، ناوبری و پردازش داده‌هاست. بسته‌های کاربردی آن می‌توانند برای انواع مختلفی از نقشه برداری‌ها از هیدروگرافی با سینگل‌بیم گرفته تا عملیات‌های پیچیده ساخت و ساز فراساحلی استفاده شوند. یادگیری این نرم افزار برای کلیه نقشه برداران مشاغل در دریا و یا کسانی که می‌خواهند در آینده به صنعت فراساحل بپیوندند اکیداً توصیه می‌شود.

Sign In or Register to comment.