We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی فراساحل: نقشه‌برداری ساخت و ساز فراساحل، لوله گذاری، نصب سکو

edited September 2013 in Trainings / Courses

سـاخـت و سـاز فـرا سـاحـلـی بـخـش مـهـمـی از صـنـعـت نـفـت و گـاز بـه شـمـار مـیرود. تـعـداد نـسـبـتـًا زیـادی از افـراد، مـشـغـول بـه تـعـیـیـن مـوقـعـیـت در روی آب و زیـر آب در ایـن پـروژه‌هـا هـسـتـنـد. ایـن دوره بـطـور کـامـل دانـش پـایـه بـرای تـکـنـیـکهـای مـورد اسـتـفـاده و اطلاعاتی راجـع بـه اصـطـالحـات فـنـی را فـراهـم مـیکـنـد. سـاخـتـار ایـن دوره مـنـطـبـق بـر مـراحـل انـجـام پـروژه‌هـا یـعـنـی از تـدارکـات اولـیـه تـا اجـرا و اتـمـام مـحـصـول نهایی میباشد.

Sign In or Register to comment.