We in Hydro Geo don't worry of the future, our challenge is now!

دوره‌های آموزشی فنی: پردازش داده های هیدروگرافی

edited September 2013 in Trainings / Courses

ایـن دوره ابـزاری سـودمـنـد بـرای پـردازش داده هـای هـیـدروگـرافـی را بـرای مـتـقـاضـیـان فـراهـم مـیکـنـد. در حـالـت کـلـی، تـمـام فـرایـنـدهـای مـعـتـبـرسـازی داده‌هـا تـشـریـح داده مـیشـونـد. علاوه بـر‌آن، تـبـدیـل داده‌هـا بـه نقشه و شکلهای مختلف نمایش داده‌ها نیز بررسی خواهند شد.

Sign In or Register to comment.